Skip to main content

Full text of "Nje mesazh per qdo te ri"

See other formats


!Nje mesazh per gdo te ri -1- 
Nje mesazh 
per gdo te ri Nga Imami Shehid Abdullah Azami 
(Allahu e paste meshiruar) ■www. 6otaisCame. com !Nje mesazh per gdo te ri -2- "... nese je shume koprrac me Allahun qe t'ia japesh Atij nje 
pjese te kohes tende gjate viteve te hershme (te rinis), kohet e 
ardhshme (te pleqerise) do te vertetojne se do te jesh edhe me 

koprrac..." Falenderimi 1 i takon All-llahut. Ate e falenderojme dhe prej Tij falje 
dhe ndihrme kerkojme. Kerkojme mbrojtje nga All-llahu prej te 
keqijave te vetvetes dhe te veprave tona. Ke e udhezon All-llahu s'ka 
kush e lajthit dhe ke e largon nga rruga e vertete, s'ka kush e 
udhezon. Deshmoj se s'ka hyjni tjeter perveg All-llahut , i Cili eshte 
Nje dhe deshmoj se Muhammedi eshte rob dhe i derguar i Tij. 

{"O ju qe keni besuar, keni frike All-llahun me nje frike te 
denje dhe mos vdisni, pos duke qene muslimane!"} 2 

{"O ju njerez! Keni frike Zotin tuaj qe ju ka krijuar prej nje 
veteje dhe nga ajo krijoi palen e saj, e prej atyre dyve u shtuan 
shume burra e gra. Dhe keni frike All-llahun qe me emrin e Tij 
perbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu eshte Mbikeqyres 
mbi ju."} 3 

{"O ju besimtare, keni frike All-llahun dhe thuani fjale te 
drejta. Ai (All-llahu) ju mundeson te beni vepra te mira, jua 
shlyen mekatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe te 
Derguarin e Tij, ka shpetuar me nje shpetim te madh."} 4 1 Ky liber eshte perkthyer prej koleksionit te ligjeratave te transkriptuara te Shejh 
Abdullah Azamit te quajtura et-Terrbijeh el-Xhihadije uel-Bina" (4/141-145). Te 
gjitha fusnotat jane shtuar prej perkthyesit. 

2 AN Imran:102 

3 En-Nisa:l 

4 El-Ahzab:70:71 ■www. 6otaisCame. com !Nje mesazh per gdo te ri - 3 - Thenia me e vertete eshte thenia e All-llahut, kurse udhezimi me i 
mire - udhezimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ve sel-lem. Veprat 
me te keqija jane ato te shpikurat, gdo shpikje eshte bid'at dhe gdo 
bid'at eshte lajthitje, e gdo lajthitje gon ne zjarr... 

Me pastaj: 5 

Libri el-Feuaid eshte njeri prej librave me te mire te Ibn el-Kajimit. 
Eshte shkruar si te ishte nje njeri ne moshen 80 vjegare, i cili eshte 
ulur dhe flete per perjetimet e tij. Dhe ato jane sig i titullon ai, el- 
Feuaid (pikat e dobishme). Cdo gje qe ka shkruar Ibn el-Kajimi eshte 
prej me te mirave qe eshte shkruar per islamin. Ne te vertet, Ibn el- 
Kajimi eshte fryt i vjelur qe e ka filizin prej Ibn Tejmijes. Ibn Tejmija 
eshte i dalluar per gjeresine e te kuptuarit dhe diturise, dhe ai e ka 
kaluar nje kohe te gjate te jetes se tij si muxhahid ndermjet nje beteje 
dhe nje tjeter. Nje here ai e udhehiqte nje beteje vete, kur 
sundimtaret e Shamit qendroni mbrapa nga konfrontimi i tatareve, dhe 
thane: "Ne nuk kemi mundesi qe ti konfrontojme ata." Keshtu qe, Ibn 
Tejmija tha: "Ne do ti konfrontojme ata," dhe Allahu ju dha atyre 
fitore. 

Une them: Ibn Tejmija e mbjelli nje gjeni, fryt te pjekur, dhe ai fryt 
ishte Ibn el-Kajimi. Ibn el-Kajimi eshte i dalluar me thellesine e shpirtit 
te tij, dhe me adhurim te vazhdueshem. Me nje rast, ai kaloj neper 
Meke, dhe njerezit e Mekes u mahniten me sasine e adhurimit qe ai e 
beri, dhe preokupimi i tij i vazhdueshem me perkujtimin e Allahut. 6 

Prej librave te cilave ai i shkroi eshte el-Feuaid, dhe ai njashtu ka 
shkruar libra qe kane te bejne me terrbijeh (edukim), sig eshte 
Medarrixh es-Salikin Sherh Menazil es-Sa'irin ela Rabb el-Alemin, dhe 
librin V lam el-Muvaki" in en Rabb el-Alemin - dhe eshte nje liber i cili i 
perfshin temat e Fikhit dhe Usulit - gjithashtu edhe libri Zade l-Me"ad 
fi Sirat Hajr el-Ibad, ne lidhje me namazin, agjerimin, haxhin, betejat 
praktiken mjekesore te tij (Pejgamberit salallahu alejhi ue selem), etj., Kjo hyrje e hytbes el-haxheh eshte perfshire prej perkthyesit, dhe nuk eshte pjese 
tekstit origjinal. 6 Per informata te biografise te Ibn el-Kajimit, shikoj keto te cilat pasojne: Abxhed 
el-Ulum nga Sidik hasan Kane (3/138), el-Bidajeh uen-Nihajeh nga Ibn Kethiri 
(14/234), el-Bedr et-Tali nga esh-Sheukani (2/143), ed-Durar el-Kamineh nga Ibn 
Haxheri (4/21-23), Tabaka tel-Hanabilah nga Ibn Rexhebi (2/447), Shedharat edh- unvw. 6otaisCame. com !Nje mesazh per gdo te ri -4 - 

Dheheb nga Ibn Imad (6/168), Tabakat el-Mufesirin nga ed-Davudi (2/93), njashtu 
Ibn el-Kajim el-Xheuzijah: Hejatehu ue Etherehu nga Eba Zejd. gjithashtu edhe libri er-Ruh dhe Bedai el-Feuaid dhe el-Xheuab el-Kafi 
fi es-Sualen ed-Daua esh-Shafi. 7 

Sidoqofte, ne librin e tij el-Feuaid, 8 ai tha: 

"Ka dhjet gjera te padobishme qe s'ka mundesi te perfitohet prej tyre: 

Dituria e cila nuk zbatohet 

Nje veper e cila eshte e zbrazet prej sinqeritetit, dhe nuk eshte e 
bazuar ne shembull te drejte 

Pasuria e cila deponohet, ku pronari as qe kenaqet me te gjate 
jetes e as qe arrin ndonje shperblim per te ne boten tjeter 
Zemra e cila eshte e zbrazet prej dashurise dhe mallengjimit per 
Allahun, dhe qe te kerkoj afersi tek Ai 
Trupi i cili nuk i bindet dhe nuk i sherben Allahut 
Ta duash Allahun pa e kerkuar kenaqesine e Tij 
Koha e cila shfrytezohet jo per te shlyer mekatet apo per te 
shfrytezuar raste per te bere vepra te devotshme te cilat do te 
afrojne tek Allahu 

Mendja e cila mendon per gjera te cilat nuk sjellin dobi 
T u sherbesh atyre te cilet as qe te afrojne tek Allahu apo as qe 
te sjellin dobi ne kete jete 
• Te shpresosh dhe ti frikesh atij i cili eshte nen autoritet te 
Allahut, dhe ku balli i tij eshte ne Dore te Tij, i cili nuk ka 
mundesi ti sjelle ndonje dobi, dem, jete, vdekje, apo ringjallje 
vetes se tij. 

Sidoqofte, gjeja me e madhe prej tyre eshte humbja e zemres, dhe 
humbja e kohes. Humbja e zemres behet duke i dhene perparesi jetes 
se kesaj bote ndaj botes tjeter, dhe humbja e kohes behet duke pas 
shpresa te vazhdueshme. E tere e keqja eshte ne pasimin e epshit tuaj 
dhe te kesh shpresa te vazhdueshme, ndersa e tere e mira gjendet ne 
pasimin e rruges se drejte dhe ta pergatitesh veten tende per ta 
takuar Allahun, dhe Allahu eshte burim i Ndihmes." 

Ketu, i permbledhim te gjitha te keqijat ne keto dy geshtje: humbjen e 
zemres, dhe humbjen e kohes. Humbja e zemres behet duke i dhene 
perparesi jetes se kesaj bote ndaj botes tjeter, dhe humbja e kohes 
behet duke pasur shpresa te vazhdueshme, dhe shpresat e ■www. 6otaisCame. com !Nje mesazh per gdo te ri - 5 - 

vazhdueshme dhe pasimi i epshit tuaj jane shfaqjet me te larta te se 
keqes. 

7 Ne realitet, Ibn Kajimi ka rreth tridhjete punime te njohura qe ende sot printohen 
dhe lexohen. 

8 f. 161-162 Udhezimet vijuese dhe pergatitja per ta takuar Allahun jane bazat e 
tere asaj e cila eshte' e mire: 

{ E per sa i perket atij qe ka tepruar. Dhe i dha perparesi jetes 
se kesaj bote, xhehenemi do te jete vendi i tij. E kush iu 
frikesua paraqitjes para Zotit te vet dhe ndaloi veten prej 
epsheve, xheneti eshte vendi i tij.} 9 

Te preferuarit e jetes se kesaj bote ndaj botes tjeter i korrupton 
zemrat, dhe ai qe frikesohet do te pergatitet me pergatitje se nuk do 
ta humbe kohen e tij. Keto jane dy manifestimet e korrigjimit: te 
frikesohesh per qendrimin para Zotit, qe rezulton ne pergatitje per 
takimin me Te, dhe qe mos ta humbasesh kohen. Kjo i sjell jete 
zemres, pasi qe zemrave ju jepet jete duke iu shmangur epsheve dhe 
duke e pasuar udhezimin. 

{ "Ne te kemi here sundimtar ne toke, e ti pra gjyko me 
drejtesi mes njerezve, e mos shko pas deshirave se ato te 
shmangin prej rruges se All-llahut.} 10 

Epshet jane rrenja e shtypjes, dhe jane rrenjet e shkaperderdhjes, dhe 
ato jane rrenjet e mekateve te paturpshme, dhe jane rrenjet e te 
gjitha te ligave, per arsye se ai i cili i pason epshet e tija thelbesisht e 
ka shtyre anash udhezimin. Pra puna jone eshte sig thote Allahu: 

{ Ti ec pas asaj qe te shpallet dhe behu i durueshem derisa All- 
llahu te gjykoje. Ai eshte me i miri i gjykatesve! } n 

9 en-Naziat; 37-41 

10 Sad;26 

11 Junus; 109 ■www. 6otaisCame. com !Nje mesazh per gdo te ri - 6 - Te' pasuarit e epsheve eshte' prej ngutjes, dhe durimi eshte qe shkon 
kunder epsheve. Ai i cili e frenon gjuhen e tij e mban gjuhen e tij te 
durueshme nga te sulmuarit e gjerave private te njerezve. Ai i cili e 
frenon shikimin e mban shikimin e tij te durueshem nga terheqja per 
te shikuar. Ai i cili bene durim ndaj zinas po e frenon animin i cili po e 
shtyn ate qe ta beje nje akt te turpshem. Ai i cili e prish agjerimin ne 
Ramazan eshte duke e pasuar epshin e barkut te tij, dhe durimi eshte 
qe ti beje rezistence ketij epshi. Ai i cili qendron i paluhatshem ne 
mesin e betejes eshte duke i bene rezistence epshit qe te mos ik me 
jeten e tij. Ai i cili qendron i durueshem ne burgjet e tiraneve do te 
perballohet me epshin e dynjase e cila eshte e hapur jashte qelise se 
tij te burgut. Ai i cili eshte i durueshem ne varfrin e tij eshte duke i 
bere rezistence epshit i cili po i peshperit atij qe te marr pasurin e cila 
eshte haram per te, apo te punoj nje pune qe eshte e ndaluar per te, 
ne menyre qe te marr para ne gfaredo menyre. Per shkak te kesaj, 
bazat e te gjitha te ligave - sig thame - shpresa e vazhdueshme e cila 
rezulton ne humbjen e kohes tende, ndersa ti nuk e din se kur do te 
jete radha jote (per vdekje), dhe kur thirresi i Zotit te Boteve do te 
thote: Eja, eshte koha per te shkuar tek Allahu, me i Fuqishmi dhe me 
i Madherishmi. 

I Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem): 

"Shfrytezoj pese gjera para pese gjerave tjera: rinin tende para 
pleqerise tende, shendetin tend para se te semuresh, pasurin 
tende para varferise, kohen tende te lire para se te jeni i zene, 
dhe jeten tende para vdekjes tende." 12 

Shfrytezo rinin tende, sepse ti sot ke mundesi te agjerosh nafile, dhe 
neser kur ti afrohesh viteve te pleqerise, dhe kur do te kesh nevoje ti 
mbash gjalle dhe ti ushqesh eshtrat dhe mishin tend, ti nuk do te kesh 
mundesi atehere ti besh balle dhimbjeve te agjerimit. Mu tani, ti je nje 
i ri i cili mund te ngrihesh ne mes te nates dhe te qendrosh ne ruku 
dhe sexhde qe do t'ia prezantosh Zotit te Boteve te deshmojne per ty, 
ose qe nje dite ty te bejne shoqeri ne vetmin e varrit. Sot je ne vitet e 
hershme te jetes tuaj, vitet e rinis tuaj. O vellezer, koha e rinis, eshte 
koha e perpjekjeve. Eshte koha ne te cilen mendohet qe ti duhet ta 
japesh perpjekjen tende dhe te sakrifikosh! Eshte koha ne te cilen nuk 
je lidhur me shume pergjegjesi, pasi qe je vete, apo ke vetem nje grua 
dhe nje femije. Neser, kur vitet te kalojne, dhe pergjegjesit te 
grumbullohen, dhe problemet e botes te kapin, dhe ti do te kesh 
deshire ■www. 6otaisCame. com !Nje mesazh per gdo te ri - 7 - 12 transmetuar nga Abdullah bin Abasi ne mustedrek te el-Hakimit (7927), dhe e 
deklaroj te jete sahih sipas kushteve te el-Buhariut dhe Muslimit, dhe edh-Dhehebiu 
u pajtua me te, sikurse qe beri el-Albani (shiko shqyrtimet e tija Iktida el-Ilm el- 
Amel;#170) ti zgjedhesh problemet e familjes tuaj, te femijeve, dhe te afermve - 
kjo do ta merr nje pjese te madhe te jetes tende. 

Ti tani gjendesh ne fazen e rinis tende, nje faze e perpjekjes dhe 
sakrifikimit. line jam i habitur kur shohe' ndonje te ri i cili frikesohet! 
Per gka ka per tu frikesuar? Dhe nese ai frikesohet ne kete moshe, si 
do te jete me te neser? Kjo faze eshte periudha kryesore e jetes se tij. 
Rinia eshte e gatshme qe ta dhuroj shpirtin e saj per hir te Allahut, me 
te Fuqishmit dhe te Madherueshmit. Per kete kur ti shikojme njerezit e 
pare qe i kane dhene fitore fes se Allahut, ne do ta gjejme se te gjithe 
ata kane qene te rinj. Ne realitet shumica e tyre - tri e katerta, apo 
kater e pesta e tyre - kishte me pak se njezet vjet, per arsye se kjo 
eshte periudha e perpjekjes dhe sakrifikimit. 

Ne Sahihejn, 13 transmeton Abd er-Rahman bin Auf: 

"Isha duke qendruar ne radhe ne diten e Bedrit. Pra, nje djale i ri mu 
afrua - ai ishte ne vitet e pubertetit, apo vetem sa i kishte kaluar vitet 
e pubertetit - dhe tha: "O axhe! Ku eshte Ebu Xhehli?" Pra, une i 
thash: "£ka deshiron prej tij?" Ai (Abd er-Rahman bin Auf) ishte i 
habitur: ky djalosh po pyet per Ebu Xhehlin, kaloresin, komandantin e 
xhahiljetit. Djaloshi iu pergjigj: "Kam degjuar se ai e fyen te Derguarin 
e Allahut (salallahu alejhi ue selem). Pra, pasha Allahun, nese e shohe 
ate, hija ime nuk do ta leshon hijen e tij derisa ta mbyti ate, apo ai te 
me mbyt mua." 

Pastaj, nje djalosh tjeter mu afrua, i cili ishte ne vite te njejta me 
djaloshin e meparshem. Ai me tha: "O axhe! Ku eshte Ebu Xhehli?" 
Pra, une i thash: "£ka deshiron prej tij?" Ai (Abd er-Rahman bin Auf) 
ishte i habitur: ky djalosh po pyet per Ebu Xhehlin, kaloresin, 
komandantin e xhahiljetit. Djaloshi iu pergjigj: "Karri degjuar se ai e 
fyen te Derguarin e Allahut (salallahu alejhi ue selem). Pra, pasha 
Allahun, nese e shohe ate, hija ime nuk do ta leshon hijen e tij derisa 
ta mbyti ate, apo ai te me mbyt mua." ■www. 6otaisCame. com !Nje mesazh per gdo te ri - 8 - 

Pas pak, e verejta Ebu Xhehlin prej se largu. Pra, thash: "Ky eshte 
shoku juaj (d.m.th. njeriun te cilin e kerkoni), dhe kisha deshiruar qe 
te jem ndermjet brinjeve te ketyre te rinjve - d.m.th. deshiroja qe te 
kisha qene ne gjoksin e ketyre te rinjve, dhe zemra ime te jete sikurse 
zernra e ketyre te rinjve: e perkushtuar dhe energjike, dhe duke 
shikuar perpara kah vdekja. Pra, ata u nisen vrullshem kah ai. Pas 
pak, u kthyen, duke thene: "O i Derguari i Allahut! Ne e mbytem ate!" 
I Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) 

13 el-Buhariu (3988), Muslimi (1752), el-Hakim (3/425), et-Tebariu, ne Tarik (2/454) 
e tij, dhe el-Bejhakiju, ne Delail en-Nubuvah (3/83) Pyeti: "Cili prej juve e mbyti ate?" Muadh bin Amr bin el-Xhamu 14 tha: 
"Une e bera," dhe Muadh bin Afra 15 tha: "Une e bera." Ai (salallahu 
alejhi ue selem) pastaj i pyeti ata: "A i keni fshire shpatat tuaja?" Ata 
thane: "Jo."Ai (salallahu alejhi ue selem) tha: "Mi tregoni ato mua." 
Pra, ai (salallahu alejhi ue selem) gjeti gjak ne te dy shpatat, dhe ju 
tha atyre: "Ju te dyte e mbytet ate." 16 

Abdullah bin Masudi pastaj e kerkoj ne mesin e kufomave, dhe e gjeti 
Ebu Xhehlin duke marr frymen e fundit, dhe u ul ne gjoksin e tij. Ebu 
Xhehli i hapi syte qe ta shoh Ibn Masudin ne gjoksin e tij, dhe ne 
forme nen vleresuese, tha: "A nuk ishe ti njeri prej barinjve ne Meke?" 
Ibn Masudi tha: "Me te vertet isha, o armik i Allahut." Ebu Xhehli 
pastaj tha: "Ti e ke vene veten ne pozite te veshtir, ti barinj i deveve. 
Ti po qendron ulur ne gjoksin tim? Askush nuk eshte ulur ne nje gje aq 
te ndershme." Ibn Masudi pastaj tha: "Dita e kujt eshte sot? Kush 
eshte fitimtari? Allahu dhe i Derguari i Tij (salallahu alejhi ue 
selem)." 17 Natyrisht, se ka edhe transmetime tjera, vertetesia e te 
cilave nuk mund te konfirmohet, se ai tha: "Informo Muhamedin 
(salallahu alejhi ue selem) se une do te qendroj armiku i tij deri ne 
frymemarrjen e fundit." Ka edhe transmetime tjera se kur Abdullah bin 
Masudi ishte ne Meke, Ebu Xhehli e kishte goditur, dhe ia kishte 
lenduar veshin e tij. Pra, kur Abdullah bin Masudi ishte ulur ne gjoksin 
e Ebu Xhehlit, ai ia keputi koken atij. Eshte transmetuar se ai pastaj e 
kishte bere nje vrime ne veshin e Ebu Xhehlit, dhe e kishte lidhe nje 
litar permes saj, dhe e terhiqte koken e tij permes ketij litari. Si duket 
koka e Ebu Xhehlit ka qene shume e madhe, dhe se Ibn Masudi ishte i 
dobet, nje person i dobet. Pra, kur i Derguari i Allahut (salallahu alejhi 
ue selem) e pa koken e prere te Ebu Xhehlit, ai ra ne sexhde ne 
shenje falenderimi ndaj Allahut, dhe tha: "Pasha Ate qe pran Tij nuk 
meriton te adhurohet askush, se ka Faraon per gdo Umet, ■www. 6otaisCame. com !Nje mesazh per gdo te ri -9 - 14 Ai eshte Muadh bin Amr bin el-Xhamu el-Ansari el-Hazrexhi es-Selami. Ai ka marr 
pjese gjate Bejat el-Akabah, njashtu edhe ne Bedr. Ai ka vdekur ne kohen e sundimit 
te Uthmanit. (shiko el-Isabah fi Temjiz es-Sahabah te Ibn Haxherit; 3/429) 

15 Abd er-Rahman bin Auf tha se Muadh bin Afras nuk i eshte dhene plagka e Ebu 
Xhehlit, se ai vete eshte mbytur me vone gjate asaj dite. (shiko Mishkat el-masabih; 
2/352) 

16 Transmeton Muadh bin Amr bin el-Xhamu: "Ne diten e Bedrit, shenjester timen e 
bera Ebu Xhehlin. Pra kur ai perfundimisht ishte ne fushepamjen time, shkova tek ai 
dhe e godita, duke e prere neper mesin e kofshes se tij. Rastesisht bi ri i tij Ikrimah 
ma preu kraharorin tim me shpaten e tij, duke ma lene krahun i cili qendronte varur 
ne trupin tim permes nje cope te lekures. Kjo me pengoj qe te luftoj per pjesen e 
mbeturte dites, pasi qe me duhej qe ta terheq pas meje krahun tim! Perfundimisht, 
kur s'munda ta duroja me, e vendosa shputen time ne krahun tim dhe e terhoqa 
trupin tim mbrapa derisa u shkeput krahu im." (shiko Sijar Alem en-Nubala te edh- 
Dhehebijut; 1/250-251) 

17 Transmetuar prej Enesit, dhe e transmetuar prej el-Buhariut (3963), Muslimit 
(1800), Abu Daudit (2709), Ahmedit (3/115, 129, 236), dhe el-Bejhakijut, ne ed- 
dalail (3/86-87) dhe ky eshte Faraoni i ketij Umeti." 18 Ky transmetim eshte ne 
Sahihejn, dhe njashtu eshte thene se i Derguari i Allahut (salallahu 
alejhi ue selem), pasi qe ai e pa litarin te lidhur permes vrimes se 
veshit te Ebu Xhehlit, iu kujtua dita kur i eshte lenduar veshi Ibn 
Masudit ne Meke, dhe i tha Ibn Masudit: "Veshi per vesh, dhe koka 
eshte shtese." 19 

Une them: Ky eshte Ebu Xhehli, ku njerezit jane gliruar nga ekzistimi i 
tij prej dy djelmoshave ne vitet e hershme te jetes se tyre. Ata ishin 
rreth moshes 17 vjegare, sikurse te kishin qene ne shkolle te mesme! 
Cdonjeri prej tyre u perballua dhe e mbyti kaloresin elite te Kurejshve, 
Ebu Xhehlin, duke i dhene te Derguarit te Allahut (salallahu alejhi ue 
selem) lajmin e gezueshem qe perfundimisht i eshte hequr qafe ai. 
Dhe nese i shikoni betejat e Bedrit, te Hendekut, Mutas, etj, ti nuk ke 
per te gjetur perveg se te rinj. 

Ne dy Lufterat Boterore, Britania dhe shtetet e tjera te fuqishme e 
kane pas zakon qe te mbeshteten ne rinin te cilet ishin te moshes 17, 
18, dhe 20 vjegare per ti kryer operacionet me te rrezikshme, per 
arsye se ata ishin te gatshem te benin gdo gje, dhe ata nuk qendrojne 
gjate per te menduar per ndonje gje. Kinezet i ushtronin luftetaret 
vetevrases te tyre, dhe i keshillonin ata qe te mbeshteten ne njerez te ■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo teri -10- 

asaj moshe per ti kryer operacionet e tyre, duke thene: "Operacionet 
te cilat kerkojne qe ta vesh veten ne rreziqe te medha nuk duhet te 
kryhen prej atyre qe jane te moshuar, se ka mundesi qe ata ta 
vonojne tere operacionin, per arsye se ata do te ndalen dhe do te 
mendojne per veten e tyre: C'far do te jete rezultati? C'far dobie ka ne 
kete?" Pra, nje filozofi dhe nje te menduar i tille do ti pengoj ata prej 
perpjekjes dhe sakrifikimit te tyre, dhe levizjeve dhe thirrjeve nuk ju 
jepet fitore ne periudhat e hershme prej atyre te cilet qendrojne dhe 
mendojne gjate. Perkundrazi, por ju jepet fitore prej njerezve me 
emocione dhe zemra. 20 Pra, vapa e emocioneve dhe nxitjeve te 
zemrave eshte' ajo gka jep si rezultat sakrifikimin. Sa per te 
ashtuquajturin te menduar me mend, kjo eshte gka i thuhet personit: 
Mos u perpjek dhe mos sakrifiko. Mendja ne pergjithesi eshte e ftofte 
dhe stagnuese (e fjetur), dhe nuk anon kah sakrifikimi. Anon kah 

18 Transmetuar prej el-Hajthemi, ne Mexhma ez-Zauaid (6/79), dhe ai ka thene se: 
"Eshte transmetuar prej et-Tabaranit, dhe burrat e tij jane Sahih, me perjashtim te 
Muhamed bin Uehb bin Abi Kerimah, dhe ai eshte i besueshem." Pra, eshte hasen, 
dhe Allahu e din me se miri. Gjithashtu eshte transmetuar prej et-Tabaranit (8468- 
8476), dhe el-Bejhakiu, ne ed-Dalail (2/261-262), dhe el-Buhariu (3961) dhe Ebu 
Daudi (2772) te dyja te transmetuar ne nje version me te shkurt prej ketij. 

19 Per tere ngjarjen e mbytjes te Ebu Xhehl, shiko Fet'h el-ari (7/342-354), dhe 
Sherh Sahih Muslim (12/159-160). 

20 Kjo eshte e vertet ne rast se vepra ne pyetje eshte treguar e sakte sipas Sheriatit, 
e jo ai i cili i perdor ndjenjat dhe perkushtimin si faze per veprat qe jane ne 
kundershtim te Sheriatit. zhytja ne mendime. Pra, nese njerit i thone ndjenjat e tij: Perpiqu. 
Allahu do ta kompensoj ty, mendja pastaj i thote: Mos e zvogelo 
pasurin tende. Nese ndjenja thote: Sakrifiko veten tende, mendja i 
thote atij: Nese mbetesh, ti do te jesh nje dobi e madhe per islamin, 
dhe keshtu me radhe. 

Per shkak te kesaj, ti ke per te gjetur se me mendimtaret dhe 
filozofet, fjalet e tyre jane ne qiell, ndersa jetet e tyre te verteta jane 
te palevizshme ne fund te kodres. Eshte nje dallimi i madh ndermjet 
asaj qe ata bejne thirrje dhe realitetin ne te cilin ata jetojne. Pra, ne 
duhet kushtuar nje kujdes te vegante ndaj viteve te rinis tuaj. Enes bin 
Maliku ka thene: "I Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) erdhi 
ne Medine me shoket e tij, dhe nuk kishte asnje njeri me floke te 
thinjura me perjashtim te Eba Bekrit, qe e kishte ngjyrosur mjekren e 
tij me ken dhe me shafran." 21 Asnje person nuk kishte flok te thinjura ■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo teri -li- 

ne koken e tyre me perjashtim te Eba Bekrit, dhe Eba Bekri kishte 51 
vjet ne ate kohe, dhe Ormeri kishte 41, dhe kjo ishte 13 vite pas 
Pejgamberllekut. Sa per ate, atehere kur ishte derguar i Derguari i 
Allahut (salallahu alejhi ue selem) se pari dhe njerezit i besuan atij, 
Eba Bekri ishte 38 vjegar, dhe te gjithe ata qe e kishin pranuar islamin 
ishin ndermjet 15 dhe 25 vjet, si shtese atyre qe ishin femije. 

Allahu - i Fuqishem dhe i Madherishem - te rinjte do ti pyet me nje 
pyetje te vegante Diten e Ringjalljes: "Kembet e robit nuk do te 
levizin prej vendit te tyre derisa te pyetet per kater gjera: Per 
jeten e tij dhe gka ka bere me te, per rinin e tij dhe ku e ka 
harxhuar ate, dhe si ka vepruar me diturin e tij, dhe per te 
ardhurat e jetes se tij - prej ku i ka fituar dhe ku i ka 
harxhuar." 22 

Allahu - i Fuqishem dhe i Madherishem - do ta pyet per jeten e tij. 
Pastaj do ta pyet me pyetjen e dyte, qe ka te beje me rinin e tij, edhe 
perkunder faktit se periudha e rinis eshte' vete pjese e jetes per te 
cilen vetem se eshte pyetur! Pa marr parasysh, Allahu e ka dalluar 
fazen e rinis per tu marr ne pyetje: 21 el-Buhariu (3919 & 3920); shiko Fet N h el-Bari (7/302-303) 22 et-Tirmidhiu (2417), dhe Albani e ka deklaruar ate sahid ne Sahih et-Terrgib uet- 
Terrhib (1/126) dhe ne Silsileh es-Sahihah (946) {All-llahu eshte Ai qe ju krijoi ne nje gjendje te do bet, pastaj 
pas asaj dobesie ju dha fuqi, e pas fuqise, dobesi e pleqeri. Ai 
krijon cka te doje, Ai eshte me i dijshmi, me i fuqishmi.} 23 

Natyrisht, ti je ne nje moshe ku shejtani do te hyj tek ti permes rruges 
se studimeve, dhe permes rruges se shpresave te vazhdueshme. Nese 
te thuhet te besh thirrje tek Allahu i Fuqishmi dhe i Madheruari - apo 
te japesh pak kohe per Allahun, shejtani do te hyj tek ti, duke te 
thene: Mu tani, ti ende je ne shkolle. Neser, kur ta marresh diplomen 
tende - armen tende ne shoqeri - mund te punosh per Allahun. 

Para se gjithash, ti nuk e din se kur do te diplomosh, dhe ti nuk e din 
se kur ke per te vdekur, dhe ti nuk e din se kur do ta takosh Zotin 
tend. Pra ke kujdes nga keto shpresa te vazhdueshme. ■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo te ri -12- 

Se dyti, nese je shume koprrac me Allahun qe t' ia japesh Atij nje 
pjese te kohes tende ne vitet e hershme, kohet e ardhshme do te 
vertetojne se do te jesh edhe me koprrac. C'far dallimi eshte ndermjet 
atyre te diet kane hyr ne islam ne vitet e hershme, dhe ata qe 
mplaken dhe hyjne ne islam ne moshe te vjeter. £'far dallimi! Kjo 
eshte per arsye se te edukohesh ne islam qe nga vitet e rinis eshte 
shume lehte. Islami behet pjese e jetes tende nese je i ri, dhe 
gjymtyret, shpirti, dhe jeta shnderrohen ne pjese te islamit. Ne 
realitet, ti shnderrohesh ne nje pjese te trupit te islamit, sikurse nje 
perne e vogel dhe nje peine e madhe; pema e madhe e ka nje trung te 
formuar dhe nje levore te thare, ku eshte veshtire qe ta ndryshoj 
drejtimin e degeve prej asaj ane ne te cilen jane te drejtuara ato. Ne 
anen tjeter, pema e vogel, ka mundesi te levize ne cilen ane qe 
deshiron, pasi qe ende eshte e mundshme qe ajo te ndryshohet me 
duart e tua. Per shkak te kesaj, Zoti i Boteve do ta fut nen hije kete 
rini e cila eshte rritur ne bindje ndaj Allahut ne nje dite kur nuk do te 
kete hije tjeter: "Jane shtat persona qe Allahu do ti fut nen hijen 
e Fronit te Tij ne nje dite ku nuk do te kete hije tjeter perve^ 
hijes se Tij. ..(duke pershire) nje te ri i cili eshte rritur ne 
bindshmeri ndaj Allahut." 24 

Ne te vertet, une kam verejtur se ata qe kane hyre ne davet ne vitet e 
rinis dallohen shume nga ata qe e kane here ate ne vitet e moshuara. 
Daveti islamik, kur nje student hyn ne te prej viteve te hershme te 
shkolles se tij, dhe jeton brenda atij rrethi deri ne fund te jetes se tij, 
nje person i tille behet i mbushur me te, dhe ai behet pjese e 
pandashme e islamit. 

23 er-Rum; 54 

24 Pjese e nje hadithi te gjate transmetuar prej el-Buhariut (1423) dhe Muslimit 
(1031) Dhe sa per personin e moshuar, me poziten e tij ne shoqeri, me 
bollekun e tij, femijet, etj. - veganerisht nese bota i bie mbi koken tij 
- dhe ai vendos te pendohet, ai kerkon te hyje ne islam me kushte. 
Pra, nese ka qene minister, ai kerkon te jete i respektuar, dhe qe te 
hyje ne islam kerkon qe te jeton ne te njejten shkalle sikurse qe ka 
jetuar me pare. Pra, eshte e pamundshme per te qe plotesisht te 
sherohet prej saj. Ai hyn ne islam me shume tradita te xhahiljetit, 
duke perfshire edhe dashurine per kete bote, dhe dashurin qe te jete ■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo te ri -13 - 

lavderuar. Ai deshiron qe njerezit ta respektojne ate. Nuk eshte lehte 
per te qe te ulet ne menyre te duhur dhe ta mesoje kete fe ashtu sig 
eshte shpallur prej Allahut. Si shtese, ka shume rrenje te cilat jane 
rrenjosur ne traditat e xhahiljetit te cilat e kane rrethuar jeten e tij. 
Per shembull, ja ku eshte gruaja e tij e cila tani me eshte mesuar te 
vallezon neper festa, dhe kjo eshte vajza e tij e cila eshte mesuar qe 
te ece me djem, dhe ky eshte i afermi i tij i cili eshte mesuar qe te 
dehet ne prezencen e tij, dhe kjo eshte vajza e tij tjeter e cila eshte 
mesuar te pershendetet per dore me musafiret te cilet arrijne, duke u 
ulur para tyre kemben mbi kembe, dhe duke pire qaj dhe kafe me ta. 
Te gjitha keto duhet ndryshuar. Nese ai deshiron te jetoje stil te jetes 
se vertet islame, ai do te ndeshet me veshtiresi te medha duke u 
perpjekur qe ta ndryshoj jeten e pershkruar me siper qe te jete ajo 
sipas fese. 

Ky eshte dallimi prej asaj po te kishte qene i ri kur te kishte hyre ne 
davetin islamik, e ka njohur islamin, ka qene nje kohe' te gjate i 
inkuadruar ne kete beteje me an eta ret e familjes se tij, dhe nuk eshte 
martuar perveg se me nje vajze te vertet muslimane, pasi qe ai eshte 
musliman, dhe kerkon qe islami te jete kushti i tij kryesor per 
martese. Dhe sa per ate i cili nje kohe te gjate ka jetuar pa stil islamik 
te jetes, ai eshte ne kerkim te nje vajze te begatshme, vajzen e ketij 
princi, vajzen e atij ministri, vajzen e ketij te pasuri - kjo eshte per 
arsye se ai po martohet thjeshte qe te ngritet ne nje pozite ne shoqeri 
ne shpin te gruas se tij. Ai deshiron qe te permendet kur ajo apo 
familja e saj te permendet, apo te kete mundesi te marr pjese ne nje 
ndeje dhe te thote: Une tani jam i afert me kete minister, une tani jam 
pjese e kesaj familje. Per shkak te kesaj nese ai deshiron qe tere kete 
ta shtyj ne nje ane dhe ti kthehet vendosmerisht islamit, ai do te 
ndeshet me veshtiresi te medha. Cka do te beje ai me firmen e cila 
eshte formuar me kamat? Cka do te beje ai me token te cilen e ka 
blere me huazime te bankes? Cka do te beje me shoket e tij te cilet 
jane te orientuar ka dynjaja dhe te cilet e kontrollojne vendin? £ka do 
te beje me te gjitha keto? Ai do te heqe dore prej tere kesaj; ai do te 
heqe dore prej shokeve te tij, ai do te heqe dore prej shoqerise se tij, 
ai do te ndalet qe mos te kete me festa dhe vallezime - e tere kjo do 
te perfundoj. Nuk eshte lehte per nje person qe thjeshte tere kete ta 
shqelmoj ne nje ane dhe ti kthehet Allahut. 

Periudha e rinis tuaj eshte periudha me e rendesishme e jetes suaj. Me 
beso, vellai im: Une i kam pare disa qe jane udhezuar prej Allahut dhe 
qe njihen me falje te rregullt te namazit dhe pagimit te zeqatit ne 
kohen e moshuar, dhe njeri prej tyre me pate thene mua: "Ndihem si 
te jem munafik, per arsye se nuk mund ta udheheq firmen time perveg 

■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo te ri -14- 

se te merrem me kamat, pasi qe kerkesa mujore nga ana ime i ka 
kaluar me qindra mija. Kur ngrihem per tu falur, une ndiej dhimbje te 
brendshme, dhe nuk kam mundesi qe ta largoj prej vetes ate. Ne te 
njejten kohe, une deshiroj qe ti kthehem Allahut." Pra, eshte' veshtiresi 
e madhe e cila eshte e lidhur me te kthyerit Allahut - te Fuqishmit dhe 
te Madherishmit - ne kohen e moshuar. 

Me kujtohet kur e kishim zakon qe te benim tubime ne Aman ne te 
cilat merrnin pjese ata me pozite te larte shoqerore, pronaret e 
firmave, elita, etj. Pra, njeri prej pjesemarresve me pyeti: "Cka 
mendon per njeriun i cili kurre ne jeten e tij nuk ka agjeruar, dhe 
eshte 40 apo 50 vjet i vjeter?" Pra, une i thash: "Eshte nje fetuah prej 
Hanefive se shlyerja per nje veper te llojit te vegante e bene shlyerjen 
e tere asaj vepre qe i ka kaluar. Pra, nese njeri agjeron 2 muaj 
panderprere, kjo do ta shlyen tere agjerimin qe e ka pas borxh." Njeri 
prej pjesemarresve i cili ishte ne vitet e 40-ta, dhe qe kurre nuk ishte 
falur e as qe kishte agjeruar gjate jetes se tij - e pelqej shume kete 
fetuah, dhe vendosi qe ti pendohet Allahut. Pra, une e mbajta kete 
ligjerate, dhe e humba kontaktin me ata per nje kohe. 

Me pastaj e vizitova shtepine ne te cilen e kisha mbajtur ligjeraten dhe 
u befasova kur e gjeta ne shtepi personin qe e kishte bere pyetjen dhe 
me tha: "A nuk e din?" Pyeta: "Cka te ' dije?" Ai tha: "Ka nje kohe, qe 
nje person me fame e kishte degjuar fetuan tende te cilen e ke cek, 
dhe te nesermen, ai filloj te falet dhe te agjeroj, dhe ai ishte 
biznesmen. Ai kishte per te agjeruar ne mes te korrikut, dhe familja e 
tij merakosej per gjendjen e tij, per arsye se ai e filloj agjerimin. Pra, 
ata shkuan qe ta pyesin nje dijetare tjeter, dhe ai ju tha: "Nese ai 
eshte penduar, ai duhet te agjeroj sado qe te kete mundesi." "Une ju 
pergjigja: "Jo, nuk e kam ditur per kete." 

Ky person i cili ishte penduar me vone me tha mua: "Njerezit vinin tek 
une ne mesin e vapes ne ate muaj. Dua te them, ne keto 3 apo 4 dite 
ne korrik, kurre nuk kishte qene me nxehte me pare ne Aman," dhe ai 
ishte biznesmen i cili i kishte ne pronesi 3 shitore; nje ne Aman, nje ne 
Husejnm dhe nje ne el-Vuabejdah. Ai vazhdoi: "Pra, njerezit vinin tek 
une per te marre uje prej frigoriferit tim ndersa une isha agjerueshem. 
Gjate tere asaj dite, jarget e mija me shkonin si te ishin leng-sos, dhe 
kete lenge e perdornim per ta shuar etjen, per arsye se e bene ate 
(shuarjen e etjes) shume shpejt. Ne te vertet, eshte te agjeruarit e tij? 
Tani ai eshte serioz per geshtjet e fes se tij! Shitoren per rroba te 
grave qe e kishte prone, ku grate vinin per ti provuar rrobat. Ato i 
provonin mbi mbulojen e tyre, nen mbulojen, etj. Pra, ai ndjeu se ky 
lloj i punes nuk ishte ne perputhshmeri me stilin e ri islamik te tij. Pra, 

■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo te ri - 15 - 

ai insistoj qe shpejt ti jep fund biznesit te tij. Ai i pastroj 3 shitoret e 
tij, dhe erdh te une me nje sasi te madhe te ketyre rrobave, duke me 
thene: "Ja. la jep keto te varferve." Ai nuk deshironte tjeter vetem se 
ti vije fundi ketij biznesi i cili ishte atraktiv per grate, dhe ai e ndryshoj 
biznesin e tij ne shitjen e tepiheve. Ai tha: "Shitorja e tepiheve nuk i 
terheq grate." 

Pas pak, e pyeta ate: "Si e gjen veten ne kete pike?" Ai u pergjigj: 
"Une e kam pas zakon qe te beje shitje te mallit ndermjet 2000 dhe 
3000 dinar te Jordanise ne dite, qe jane te barabarta me 6000 deri 
7000 dollare amerikan," dhe natyrisht, qe rreth gjysma apo nje e treta 
e tyre ishte fitim. "Sidoqofte, une kurre nuk ndieja se jam i pasur. 
Tani, une beje shitje sa nje te dhjeten e kesaj shume, dhe ndiej se 
xhepat e mije jane te mbushur me pasuri. Ndihem i bekuar." 

Une e dhashe kete shembull per ta bere' te qarte faktin se pendimi ne 
kohen e moshuar eshte nje detyre e veshtire dhe e lodhshme per ta 
ndermarr. Mu ky person, pasi qe u kujdes per agjerimin e tij, ai iu 
kthye biznesit te tij. Pasi qe e pastroi biznesin e tij, ai iu kthye familjes 
qe ta kryen revolucionin per ta ndryshuar ate. Gruaja e tij nuk barte 
rroba te gjata, dhe vajza e tij nuk veshte rroba te gjata - ata kishin 
jetuar nje jete moderne ne Aman, dhe ai shumicen e jetes se tij e 
kishte jetuar ne Gjermani. Perfundimisht, problemet shperthyen 
ndermjet tij dhe gruas se tij, dhe ai pati mundesi ta mund ate dhe ti 
veje perpara disa zgjidhje: Ose jete me mua dhe me islam, apo te 
largohesh prej meje dhe te kthehesh ne shtepine e prinderve tuaj. Si 
them, ky person ishte insistues, dhe ky insistim eshte bere me 
kokefortesi. Sidoqofte, kjo perpjekje per ndryshim i kushtoj atij 
shume. 

Dhe sa per ty, te gjitha punet jane ne duart tuaja. Ti ke mundesi ta 
zgjedhesh gruan tende, rrugen e jetes tende, dhe punen tuaj e cila 
eshte ne perputhshmeri me Sheriatin e Allahut dhe qe e bene te 
kenaqur Zotin tuaj. Pra, prej tani, formoj lidhjet tuaja ne jete ne baza 
islame. Nese e bene kete, ti nuk ke per tu ndeshur me ndonje problem 
ne te ardhmen. Pra, kur ta shfrytezosh shansin e rinis tuaj, ti do te 
relaksohesh neser gjate viteve te pleqerise. Duke shkuar mosha 
perpara, do te behet me e veshtire per ty qe ta mesosh islamin, dhe 
do te behet edhe me e veshtire qe ta zbatosh fene islame. Per arsye te 
kesaj, Omeri kishte per te thene: "Meso, para se te jepet pozita ne 
jete." Ebd el-Melik bin Meruan eshte konsideruar njeri prej dijetareve 
me te spikatur ne Medine: Ai e dinte Fikhun, Hadithin, dhe Arabishten. 
Emir esh-Shabi, i cili ka qene i njohur per diturin e tij ne Fikh dhe 
Hadith, ku nuk kishte mundesi te garonte me Ebd el-Melik bin 

■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo teri -16- 

Meruanin, edhe perkunder faktit se ai gjithashtu ishte hafiz i Kuranit, 
Haditheve, dhe ishte zoterues i gjuhes arabe. Kur Meruani vdiq, lajmi 
erdhi se tani eshte' koha qe esh-Shabi ta merr siper poziten e 
udheheqesise. Pra, esh-Shabi e murr ne dore Musafin, dhe i tha atij: 
"Lamtumir!" Ai me lot dhe me intensitet u pershendet me Musafin per 
lamtumir, se ai e dinte se udheheqesia dhe problemet qe erdhen me te 
do ta preokupojne ate prej te studiuarit, leximit dhe te mesuarit 
permendesh (te Kuranit). 

Pra, vellezerit e mije: 

Ju tani jeni ne kulminacionin e jetes suaj! Kjo eshte periudha e 
perpjekjes, dhe kjo eshte periudha e adhurimit, dhe kjo eshte 
periudha e davetit, dhe kjo eshte periudha e te levizurit dhe aktivitetit! 
Pra, varet prej teje se a i kthehesh islamit, ta mesosh ate, ta zbatosh, 
dhe te besh thirrje tek ai. Dituria, aksioni, dhe daveti. Nese kjo shans 
te kalon ty, eshte nje shans e arte qe asnjehere s'ka mundesi te 
perseritet. Sa e bollekshme eshte koha e lire gjate diteve te 
universitetit, dhe sa te mrekullueshme jane ditet e universitetit per te 
ju kthyer Allahut, dhe sa te mrekullueshme jane ditet e universitetit 
per te bere adhurim, dhe sa te mrekullueshme jane ditet e 
universitetit per tu bere davet kolegeve dhe shokeve tuaj, ata qe i 
njeh dhe ata qe nuk i njeh! 

{"E ti pra keshillo, se je vetem perkujtues,Ti ndaj tyre nuk je 
mbizoterues!"} 25 

"Shfrytezoj pese gjera para pese gjerave tjera: rinin tende para 
pleqerise tende, shendetin tend para se te semuresh..." 

Sot ti ke mundesi te qendrosh ne namaz, dhe neser, ti nuk do te kesh 
mundesi te falesh perveg se ulur. Sot, ke mundesi te agjerosh, dhe 
neser, do te semuresh dhe nuk do te kesh mundesi te agjerosh. I tille 
eshte shendeti per te cilin Allahu kerkon prej teje lemosh per te. Taksa 
e shendetit, apo sadakaja-lemosha e shendetit eshte ibadeti-adhurimi, 
i cili e pastron trupin, i pastron gjymtyret, dhe i ruan ato prej 
shkaterrimit. Sa me shume qe te japesh prej tij, aq me shume do te 
shtohet dobia, dhe shendeti nuk zvogelohet me shtim te ibadetit. 
Perkundrazi, ai shtohet dhe perkryhet: 

{"...kerkoni falje prej Zotit tuaj dhe kthejuni Atij, Ai ju leshon 
shi me bollek, dhe fuqise suaj i shton fuqi..."} 26 

25 Gashije; 21-21 

■www. 6otaisCome. com Nje mesazh per gdo teri -17 26 Hud Pra, fuqia shtohet me pendim dhe nenshtrueshmeri Allahut, te 
Lavdishmit. Kjo eshte e natyrshme, pasi qe adhurimi e qeteson trupin 
dhe nervat, dhe kjo me tutje e nderton trupin. 

Nje afganistanez me tha mua se babai i tij i kishte 120 vjet, dhe asnje 
dhembe nuk i kishte ra deri me sot! Ai i fal pese kohet e namazit ne 
xhami, e veganerisht sabahun dhe jacin. Nje ruajtje e tille e trupit ne 
kete menyre mund te jete vetem si rezultat i ruajtjes te Allahut 27 : "...ti 
kushtosh vemendjen Allahut, dhe Ai do te kujdeset perty..." 28 Pra, 
adhurimi eshte ai i cili e man trupin, dhe perderisa lidhja me Allahun 
eshte e mire, do ta man trupin: "...ti kushtosh vemendjen Allahut, dhe 
Ai do te kujdeset per ty..." 

"Shfrytezoj pese gjera para pese gjerave tjera: rinin tende para 
pleqerise tende, shendetin tend para se te semuresh, pasurin 
tende para varferise,..." sepse, sig ka thene Ali bin Ebi Talibi: "Une 
jam i habitur me njeriun koprrac i cili ik prej pasurise te cilen e ka 
kerkuar, dhe e kerkon varfrin prej te dies ka ikur." Ai jeton jete te 
njeriut te varfer ne kete bote, dhe ai ne boten tjeter do te merret ne 
pyetje si person i pasur. Ai e man kete pasuri per ti bleje djalit te tij 
alkool me te, apo veture, apo V ia lehtesoj atij per ti ndjekur vajzat, 
dhe perfundimisht do te shtypet nen gekigin e hekurit te Munkirit dhe 
Nekirit, engjejt e denimit ne varr. Dhe engjejt te cilet e pasojne 
Malikun ne xhehnem do ta marrin ate ne pyetje per gdo cope te 
pasurise qe kurdohere qe e ka poseduar! 

Eshte nje ndodhi e cila, edhe pse eshte thjeshte simbolike, eshte 
shume prekese. Ndodhia eshte se nje njeri i pasur kishte vdekur, dhe 
femijet e tij thane: "Ne deshirojme qe njeri ti beje shoqeri babait tone 
ne varre per nje nate." Keshtu ata i gropuan dy gropa, dhe e lidhen 
njeren me tjetren. Ne njeren prej gropave, ata e vendosen babane e 
tyre, dhe ata 

27 Ibn Rexheb el-hanbeliu ka thene: "Kush eshte i kujdesshem ndaj Allahut kur eshte 
ri dhe i fuqishem, Allahu do te kujdeset per te kur ai te plaket dhe eshte dobesuar, 
dhe do ta bekon ate me degjim, shikim, fuqi, dhe intelekt te mire. Nje dijetare i cili 
kishte jetuar me shume se 100 vite dhe kishte gezuar fuqi dhe mendje te mire, 
kercej nje dite ne nje menyre gjalleruese, dhe e kane pyetur per ate. Ai tha: "E kam 
ruajtur kete trup fizik prej mekateve kur isha i ri, dhe Allahu ma ka ruajtur ate kur 
tani jam i moshuar." Gjithashtu vlen e kunderta. Njeri prej selefeve e pa nje plak 
duke lypur prej njerezve, dhe tha:"Ky eshte nje njeri i dobet i cili e ka injoruar 
Allahun kur ka qene i ri. Pra, Allahu po e injoron ate tani kur eshte plakur." (Xhami 
el-Ulum uel-Hikam; 1/186) 

■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo teri -18- 

28 Pjese e nje hadithi te gjate transmetuar prej Ibn Abasit, dhe i raportuar prej et- 
Tirmidhiut (2516), dhe el-Albani e ka deklaruar sahih ne Dhilal el-Xheneh (316-318), 
njashtu edhe ne te kontrolluarit e tij te Mishkat el-Masabih (5302) e Ian gropen tjeter te zbrazet. Pastaj ata e kerkuan diken qe eshte' 
trim qe te shtrihet pran kufomes se tij. Keshtu, ata perfundimisht e 
gjeten nje sherbetore, dhe i than atij: "Ne do ti japim 1000 dinar nese 
ti e kalon nje nate pran babait tone." Ai u pergjigj: "line do ti marr 
parat, dhe nese vdes, femijet e mije do te jetojne prej tyre. Nese jetoj, 
do ta filloj nje biznes me to." Engjejt e denimit zbriten, duke thene: 
"Keta jane dy njerez. Njeri prej tyre eshte i gjalle, dhe tjetri eshte i 
vdekur. Njeri do ta kalon nje nate ketu, dhe tjetri eshte me ne 
perhere. Pasi qe ky person do te shkoj neser, le te fillojme qe ta 
marrim ne pyetje ate." Keshtu, e pyeten ate: "Kush jeni ju?" 

Ai u pergjigj: "Emri im eshte keshtu dhe keshtu." 

"Si furnizohesh per jete?" 

"Une jam nje rob qe barte gjera per njerezit." 

"Ti bart gjera per njerezit? Cka perdore per ti barte keto gjera?" 

"Une e perdori nje fije te litarit." 

"A ishe i sigurt se kjo fije e litarit ishte e paster, dhe se nuk ka qene e 
ndyte? Dhe si i fitove 10 shilinget me te cilet e ke blere litarin?" x Kam punuar per kete dhe kete person.' "A ishe i sigurt se pasuria e tij ishte fituar ne menyre hallall, dhe jo 
prej haramit?" 

Sidoqofte, ata vazhduan qe ta marrin ne pyetje ate per litarin dhe per 
punen e tij prej perendimit te diellit deri te nesermen ne agim, pasi qe 
ai doli prej varrit. Pra, i erdhen femijet e njeriut te vdekur, dhe e 
pyeten se gka kishte ndodhur. Ai iu pergjigj: "Babai juaj nuk do te 
pushoj se denuari deri ne diten e ringjalljes." Ata e pyeten ate: "Pse?" 
Ai iu pergjigj: "Per arsye se une e posedoja vetem kete cope te litarit 
me te cilin barti gjera me te, dhe engjejt e shpenzuan tere naten duke 
me marre ne pyetje per te, ku e kam marre ate, ku shkova me te, etj. 

■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo te ri -19 - 

Pra, si do te jete per babane tuaj, i cili i ka poseduar te gjitha keto 
kopshte, pallate, dhe ndertesa? Kur do te merr fund marrja ne pyetje 
e tij prej tyre?" 

Ne te vertet, kjo eshte thjeshte nje ndodhi simbolike. Sidoqofte, ajo 
barte nje domethenie te thelle dhe shkak perte menduar. 

Marrja ne pyetje eshte e madhe. Te merresh ne pyetje prej Allahut 
eshte e rende. Geshtja nuk eshte e lehte. Pra, prej tani pergatite 
furnizimin tend te duhur, dhe behu gati per llogarine me Zotin tend, 
dhe ta dish se neser, ti ke per te qendruar ndermjet Duarve te Allahut, 
dhe do te merresh ne pyetje per gdo veper tenden: 

{"...E ata qe bene zullum do ta kuptojne se c'perfundim i 
shkojne (c'denim te ashper ose c'vend ne xhehennem do t'i 
nenshtrohen)."} 29 

Pra, vellezerit e mi: 

Ka disa here qe te kam thene se ti tani je ne kulminacione te jetes 
tuaj, dhe se duhet ti kthehesh islamit me dituri, vepra dhe perhapje! 
Eshte lehte per ty qe te mesosh, te veprosh, dhe ti mesosh te tjeret. 
Nese kete nuk e bene brenda periudhes tende, ti e ke leshuar nje 
shans qe te kaloj ty e cila kurre me nuk do te paraqitet. Koha e lire 
nuk eshte e zevendesueshme! Ka mundesi qe ti me asnjehere mos ta 
perjetosh nje faze ne te cilen do ta kesh kete sasi te kohes se lire, pra 
shfrytezoje kete! Ke kujdes nga shpresat e vazhdueshme dhe nga te 
pasuarit e epshit tend! Shpresat e vazhdueshme e humbin kohen 
tende, dhe pasimi i epshit tend ta korrupton zemren, dhe te keshilloj 
qe ta lexosh Kuranin Famelarte gdo dite! Une te keshilloj qe se paku ta 
lexosh gjysme xhuzi ne dite, ne menyre qe ta perfundosh se lexuari 
tere Kuranin gdo 2 muaj, se paku. 

Une gjithashtu te keshilloj qe te jesh i perhershem me perkujtim 
(dhiker) dhe lutjet e mengjesit dhe mbremjes. Ti thuash ato pas 
namazit te sabahut, dhe ta falesh namazin e sabahut dhe te jacis ne 
xhami: "Ai i cili e fal jacin me xhemat eshte sikurse te ishte 
falur gjysmen e nates, dhe ai i cili e fal namazin e sabahut me 
xhemat eshte sikurse te ishte falur tere naten." 30 Njashtu, eshte 
nje hadith i transmetuar prej et-Tirmidhiut: "Kushdo qe e fal 
namazin e sabahut me xhemat, dhe ulet dhe e kujton Allahun 
derisa te lind dielli, pastaj i fal dy reqate te namazit te Duhas, e 
ka shperblimin e plot te Haxhit dhe te Umres, e ka shperblimin ■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo te ri -20- 

e plot te Haxhit dhe te Umres, e ka shperblimin e plot te Haxhit 
dhe te Umres." 31 29 esh-Shuara; 227 

30 Muslimi (656) dhe et-Tirmidhiu (221) 

31 et-Tirmidhiu (586), dhe el-Albani e ka deklaruar ate hasen ne et-talik er-Ragib 
(1/164-165) Pra, fale sabahun ne xhami, lexo pak Kuran me pastaj, kerko falje prej 
Allahut deri ne lindje te Diellit, fali dy reqate te namazit te Duhas, 
pastaj shko ne universitetin tend. Pergatiti shenimet e oreve te 
mesimit tuaj dite pas dite, dhe mos e le anash asnje prej tyre. Ke 
kujdes nga shpresat e pafunda, te cilat rezultojne ne humbjen e kohes 
tende. Gdo gje pergatite dite me dite. Ti ke per tu marr ne pyetje per 
gdo sekonde te jetes tende, pasi qe Diten e Ringjalljes, gdo 
frymemarrje qe e ke marr do te qaj vrullshem prej pikellimit dhe 
keqardhjes. Pra, namazin e sabahut, leximin e Kuranit, istigfarin, 
namazin me xhemat, agjerimin e dy diteve te gdo jave, te kesh shoke' 
te mire dhe te devotshem ne shkolle - kerko shoke te mire, dhe te 
sinqerte te cilet te ndihmojne qe ta permbushesh davetin e Allahut, 
Islamin 32 : "...se ta udhezoj Allahu nje njeri permes teje eshte 
me mire per ty se sa lloji me mire i deveve," 33 dhe ti je pergjegjes 
para Allahut per perhapjen e fes se Tij, pasi qe Allahu te ka bere 
musliman dhe te ka bere prej popullit me te mire kurdohere qe i ka 
arritur njerezimit, per arsye se: 

{"... te urdheroni per mire, te ndaloni nga veprat e keqija dhe 
te besoni ne All-llahun..."> 34 32 Ibn Xhamah ka thene: "Studentet e dijes nuk duhet te perzihen, perveg se me ata 
qe perfitojne prej tij, apo qe ai vete perfitone prej atyre. Dhe nese i ofrohet shoqeri 
prej atij i cili ia humb kohen, nuk do ti sjelle dobi atij, as qe do te perfitoj prej tij, 
dhe nuk do ta ndihmoj ate ne arritjen e qellimeve te tij, ai ne menyre te but duhet ti 
jep fund atij shoqerimi qe ne fillim, para se te zhvillohet ne dig me te thelle, pasi qe 
nese dig rrenjezohet, behet e veshtire qe te ndryshohet. Eshte nje thenie e cila 
shpesh perdoret prej Fukahave: Te refuzosh dig eshte me lehte se sa te largosh dig. 
Nese ai deshiron ta shoqeroj diken, le te jete ai nje person i drejte, fetare, i 
devotshem, i kujdesshem, inteligjent, plot dobi, te kete pak te keqija, i mire ne 
pajtim, i cili rralle here kundershtohet, qe ta perkujtoje ate nese harron, te 
bashkepunoj me te kur ti perkujtohet atij, i plote - ndihmueshem kurte kesh nevoje, ■www. 6otaisCame. com Nje mesazh per gdo te ri -21 - 

dhe i cili te qeteson kur te jesh ne brenga." (shiko Tedhkirat es-sami uel-Mutekallim; 
f. 83) 

33 el-Buhariu (4210) 

34 AN Imran; 110 www. 6otaisCame. com